תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1. מדיניות פרטיות

תנאי מדיניות פרטיות אלו חלים על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי האתר (הייבר פתרונות אס.אי.או בע"מ להלן "מפעיל האתר") שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו וכל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

2. איזה מידע נאסף עליי? ומה עושים איתו?

במסגרת השימוש באתר, המשתמש מתבקש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני ("מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). משתמש שיקליד את פרטיו, נותן בזאת את אישורו והסכמתו להיכלל במאגר המידע באתר. יובהר כי האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו של המשתמש ומידע זה לא יועבר לצדדים שלישיים למעט כמפורט בסעיף 3. יובהר גם כי פרטי תשלום של המשתמש אינם נשמרים באתר וביצוע הסליקה מתבצע באמצעות טוקן מוצפן ישירות למסוף הסליקה בצורה מאובטחת ע"פ תקן PCI-DSS1 העולמי.

בנוסף, המשתמש יתבקש לספק פרטים שאינם אישיים/כלליים כגון שם דומיין, סוג אתר, ופרטים כלליים נוספים במסגרת שירותים שניתנים באתר, כלל המידע הנ"ל ייאסף לצרכי מתן שירותים/שיפורים מוספים ובסיסיים במערכת ואינו יימסר לצדדים שלישיים.

ייתכן ומידע נוסף שאינו אישי ייאסף במסגרת מתן השירותים באתר כגון נתונים אודות מיקומי אתר המשתמש, מילות מפתח מקודמות, שמות מתחם, שמות מחקרים, תבניות משימות מערכת תבניות משימות משתמשים וכד'. כל זאת ייאסף לצרכי שיפור מתן שירותי האתר, וניתוחים סטטיסטיים של מערכת האתר ואינם ככלל ייחשבו "סוד מסחרי" ולא יפורסמו תחת שמות המתחם או העסקים שמהם בין היתר המידע ייאסף.

הנך מאשר בזאת כי האתר יעשה שימוש במידע אישי מזהה אודותיך, כפי שסופק על ידך בהליך הרישום ובפרטים נוספים שתספק במסגרת שירותי האתר, לצרכי שיפור השיווק וקידום המכירות של האתר, לניתוח דרכי השימוש באתר, לשיפור סל המוצרים והשירותים באתר. זאת ייעשה מעת לעת לשיקול מערכת האתר באמצעות דיוור ויצירת קשר באמצעות אחד או יותר מדרכי ההתקשרות שהמשתמש הגדיר באתר תחת פרטיו האישיים.

3. אנחנו נעביר את המידע האישי לצד ג' רק במקרים הבאים:

  • לבקשת המשתמש
  • לצורך קיום דרישה/בקשה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.
  • במקרה של תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין האתר למשתמש.
  • העברת מידע לכל גוף אשר קשור למפעיל האתר ו/או במקרה בו אחריות ניהול האתר תעבור לגורם אחר
  • אם המשתמש יעשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בניגוד לחוק ו/או בניגוד למדיניות השימוש או לצורך ביצוע מעשה שעלול להזיק למערכת האתר, למפעיל האתר, קניינו וטובתו.

יובהר כי האתר לא יהיה מוגבל בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה לפי שיקולו הבלעדי.

4. הסכמת המשתמש. זכות עיון, עדכון והסרה

כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות האתר, במסגרת הרישום ו/או במסגרת אספקת שירותים דרך האתר, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המשתמש באתר ויהווה הסכמה ברורה בהתאם לסעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התשמ"ב-1982.

המשתמש רשאי לשנות/לעדכן את פרטיו האישיים השמורים במאגר המידע של מערכת האתר לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת support@highver.com או עדכון הפרטים בטפסים הרלבנטיים תחת פרטי המשתמש לאחר כניסה לאתר. הסרת מידע אישי ממאגר המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל.

5. שינויים במדיניות הפרטיות

מערכת האתר רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת ללא צורך בהודעה מראש על שינויים ו/או עדכונים שיבוצעו. שינויים אלו יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר.

המשך קבלת שירותים באתר תהווה הסכמה ואישור למדיניות הפרטיות העדכנית. עדכונים/תיקונים משמעותיים למשתמש תחת סעיף 3 מתן העברת מידע לצדדי ג' במידה ויהיו, יועברו באמצעות הודעה בדבר עדכון/שינוי מדיניות פרטיות לתיבת הדואר האלקטרוני אתו נרשמו.